Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a súkromia

Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Informácie týkajúce sa osoby kupujúceho (meno, adresa bydliska/doručenia, tel. číslo, e-mail) sú použité výlučne pre potreby doručenia objednaného tovaru priamym predajom alebo doručením na zvolenú adresu kuriérskou firmou, alebo pre účely marketingu prostredníctvom telefónneho alebo e-mailového kontaktu. Všetky osobné údaje sú tajné a nepredávané tretím osobám, s výnimkou kuriérskej firmy pre potreby doručenia tovaru. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v obchodných a reklamačných podmienkach.

Aké práva máte nad svojimi údajmi?

Môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Rovnako môžete požiadať aj o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.